Ubytovací řád

 1. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Host souhlasí s poskytnutím jeho osobních údajů pro zápis do knihy hostů.
 2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14.00 hodin nejpozději do 18.00 hodin v den nástupu. Do té doby se objekt pro hosta rezervuje, není-li objednávkou nebo ústní dohodou určeno jinak (pozdější příjezd prosím nahlaste).
 3. Ubytovatel je povinen odevzdat hostům prostory vyhrazené k ubytování a venkovní vybavení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a obytem. 
 4. Ubytovatel je povinen dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a dbát na technický a hygienický stav objektu. 
 5. V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit objekt do 10:00 hodin a klíč odevzdat majiteli objektu, který provede kontrolu objektu, jeho vybavení a venkovních prostor. Při nedodržení této doby bude hostu účtována cena za další den pobytu. 
 6. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být vyhověno, pokud nebude požadovaný termín obsazen. 
 7. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti v areálu objektu. Ve večerních hodinách je nutné zamykat vstupní branku do areálu. Na parkovišti je dovoleno vozidlům pouze stání za účelem parkování. 
 8. Host nesmí přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě nebo svým jednáním umožnit počet ubytovaných osob navyšovat.Návštěvy vstupující do objektu je možné přijímat po předchozí dohodě s ubytovatelem. 
 9. Za škody, které způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host v plném rozsahu. Škoda se uplatňuje dle příslušného ustanovení všeobecných ubytovacích podmínek. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč. 
 10. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. 
 11. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně. ( laptop, tablet apod. jsou povoleny ) 
 12. Rodiče batolat a malých dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty a předcházet případnému poškození zařízení a vybavení objektu dětmi. Vykonávají dohled nad dětmi a dbají zvýšené pozornosti pohybu dětí v areálu a po prostorách objektu. 
 13. Rodiče dětí jsou odpovědni za pohyb dětí v prostorách areálu objektu. 
 14. Hostům zakázána manipulace s ohněm. 
 15. V případě vzniku požáru je každý povinen neprodleně ohlásit vznik požáru,resp. přivolat pomoc pohotovostních služeb dle požárních poplachových směrnic. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. 
 16. Vstup do obytných prostor objektu a na schodiště pouze v přezůvkách s gumovou podrážkou. 
 17. Hostům není dovoleno brát na pokoj kola, sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo. 
 18. Host je povinen při odchodu z pokoje či objektu zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry. Při odchodu z objektu a ve večerních hodinách uzamknout vchodové dveře. 
 19. V případě vzniku škody či poruchy na zařízení objektu je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit majiteli. 
 20. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. 
 21. V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. 
 22. Ubytovatel neodpovídá za věci, které host do objektu vnesl a to i pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Dále neodpovídá za věci ponechané ve vozidlech ubytovaných hostů na parkovišti. 
 23. Psi a ostatní zvířata jsou v objektu zakázana. 
 24. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má majitel objektu právo sankce nebo odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby i před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady a ukončit hostův pobyt. 
 25. V případě onemocnění či zranění hosta je nutné neprodleně informovat majitele penzionu. Ten je pak nápomocen při poskytnutí lékařské pomoci, případně převozu do nemocnice.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt

Ubytovací řád je platný od 1.1.2013, vypracovala Yvona Pávišová

Penzion Valadia

 • VALADIA spol. s r.o.
 • Štouračova 903/1, 635 00 Brno - Bystrc
 • Provozovna: Perná 305, 691 86 Perná
 • IČ: 65277066

Objednávka ubytování

Ubytovací řád